Logo psych.nl
Keuzestages

Voor AIOS uit het Erasmus MC en uit andere opleidingscentra zijn er verschillende keuzestages mogelijk in het Erasmus MC


Keuzestages duren over het algemeen 6 maanden maar de duur is in overleg aan te passen. Voor de stages die in het Erasmus MC plaatsvinden bestaat in sommige gevallen ook de mogelijkheid om deze te combineren.


Tijdens de keuzestages die in het Erasmus MC plaatsvinden volg je het lokale onderwijs, is er ruimte om mee te blijven doen in het consortium onderwijs en draai je mee in het dienstrooster.

Ziekenhuispsychiatrie

Het Erasmus MC is bij uitstek de plek om aan je profiel als ziekenhuispsychiater te werken. Er zijn verschillende stages binnen de ziekenhuis psychiatrie mogelijk

   Consultatieve psychiatrie

Er zijn verschillende stages mogelijk binnen de ziekenhuispsychiatrie: Er zijn drie multidisciplinaire consultatieve teams (algemeen, neurologie/intensive care en oncologie) waar AIOS een stage kunnen lopen. Het betreft een combinatie van poliklinische werkzaamheden en klinische consultatieve contacten, wat de werkzaamheden divers maakt. Er zijn vaste dagdelen ingedeeld voor poliklinische contacten.

De populatie in deze stage bestaat uit volwassenen en ouderen met diverse pathologie. Er kan gedacht worden aan patiënten met delirium, neurocognitieve aandoeningen en stemmingsstoornissen, waarbij somatiek en psychiatrische klachten hand in hand kunnen gaan. Ook kan ervaring worden opgedaan met het inschatten van wilsbekwaamheid.

Tot slot worden er ook patiënten gezien met verslaving, persoonlijkheids- en aanpassingsstoornissen, angststoornissen en psychotische stoornissen, die vanwege somatische problematiek in het ziekenhuis worden behandeld en bij om wie psychiatrische medebehandeling wordt verzocht.

In deze stage is het mogelijk verschillende EPA's te behalen, waaronder de specifieke ouderen EPA's Psychiatrisch onderzoek uitvoeren context ouderen en Suïcidaliteitsbeoordeling ouderen. Het betreft een keuzestage van minimaal 6 maanden tot 1 jaar.


De medisch coördinator van de consultatieve dienst is psychiater Robert Jan Osse, r.osse@erasmusmc.nl, voor algemene informatie kan ook contact op worden genomen met opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

   Neuropsychiatrie

De consultatieve psychiatrie is ook te combineren met poliklinische neuropsychiatrie, waarbij er een intensieve samenwerking is tussen psychiaters en neurologen. De stage wordt aangeboden in het kader van de levensloop context ouderenpsychiatrie en volwassenpsychiatrie. Het betreft een keuzestage van minimaal 6 maanden tot 1 jaar die wordt geboden vanaf het derde jaar van de opleiding tot psychiater.

Het betreft een combinatie van poliklinische werkzaamheden en klinische consultatieve contacten, wat de werkzaamheden divers maakt. Er zijn vaste dagdelen ingedeeld voor poliklinische contacten.

De populatie in deze stage bestaat uit volwassenen en ouderen. De pathologie is divers. Er kan gedacht worden aan neurocognitieve aandoeningen, neuropsychiatrische ziekten zoals Alzheimer, Parkinson of bijvoorbeeld neuro-immunologische aandoeningen waarbij neurologische en psychiatrische klachten hand in hand kunnen gaan. Ook kan er ervaring worden opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van een delirium of het inschatten van wilsbekwaamheid.


De psychiater van deze poli is Michiel Coesmans, m.coesmans@erasmusmc.nl, voor algemene informatie kan ook contact op worden genomen met opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

   Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

De consultatieve psychiatrie is ook te combineren met met het werk op de MPU (Medisch Psychiatrische Unit). In deze stage tref je een breed scala aan patiënten, die voor opname verwezen worden door de behandelend somatisch specialist of via de SEH.

Op de MPU is de internist regie- of medebehandelaar ten aanzien van de somatiek, de verwijzend somatisch specialist blijft hoofdbehandelaar en de psychiater is vaste medebehandelaar. De AIOS psychiatrie kan ervoor kiezen om alleen psychiatrische behandeling en diagnostiek te doen, waarbij de AIOS interne zorg draagt voor de somatiek.

Ook is het mogelijk om als AIOS psychiatrie zowel voor de psychiatrie als een deel van de somatiek zorg te dragen, waarbij er begeleiding is door de vaste psychiater van de MPU en de vaste internist van de MPU. Meestal is er sprake van ernstige somatische problematiek gecombineerd met suïcidaliteit, delieren, ernstige cognitieve-, stemmings-, psychotische-, persoonlijkheids-, angststoornissen of verslavingsproblematiek.

Het doel van opname op de MPU is zorgen dat de somatische behandeling wordt gefaciliteerd, diagnostiek bij complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen of in kaart brengen van problematisch gedrag/bejegeningsproblemen.


De medisch coördinator van de consultatieve dienst en de MPU is psychiater Robert Jan Osse, r.osse@erasmusmc.nl, voor algemene informatie kan ook contact op worden genomen met opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

   Polikliniek Zwangerschapspsychiatrie

Ook is het mogelijk een poliklinische stage te doen die gericht is op zwangerschapspsychiatrie waarbij patiënten worden begeleid van voor de conceptie tot een half jaar na de bevalling.


De medisch coördinator van de polikliniek Psychiatrie is psychiater Esther Knijff; e.knijff@erasmusmc.nl, voor algemene informatie kan ook contact op worden genomen met opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie levert poliklinische en klinische diagnostiek en behandeling, maar ook deeltijd- en dagbehandeling aan kinderen en jongeren, vooral voor de combinatie van psychiatrische en lichamelijke ziekten, maar uiteraard ook voor andere gecompliceerde kinder- en jeugdpsychiatrie.


Zoals bij elke medische afdeling, draait het op onze poliklinieken en klinieken om de zorg voor patiënten en hun ouders of verzorgers. Daarnaast zijn onze kerntaken onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van research is de afdeling internationaal toonaangevend.

   Stages Kinder- Jeugdpsychiatrie

Klinische stages vinden plaats op de kinder- en jeugdkliniek of de adolescentenkliniek. Poliklinische stages zijn mogelijk op het gebied van bijvoorbeeld Infant Mental Health (IMH), ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme spectrum stoornissen en ADHD), internaliserende problematiek (o.a. high risk populaties, bipolaire stoornissen en angststoornissen). Ook is het mogelijk om een consulten stage, onderwijsstage of onderzoeksstage te doen specifiek gericht op de kinder- en jeugd psychiatrie. Tijdens de stages kunnen de algemene context kinder- en jeugd EPA’s worden behaald en ook is het mogelijk om de profilerings EPA’s context kinder- en jeugd te halen.


De opleider profiel kinder- en jeugdpsychiatrie is dr. Marijke Hofstra, het opleidingssecretariaat van de afdeling Kinder- en Jeugd psychiatrie/psychologie is bereikbaar via opleiding.kjp@erasmusmc.nl of 010-703 65 11 (Peggy de Weerd). Voor algemene informatie kan ook contact op worden genomen met opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

Psychiatrie

Academische keuzestages
   Onderzoeksstage

Een deel van de AIOS uit het Erasmus MC kiest er voor om een deel van hun opleidingstijd te gebruiken voor een onderzoeksstage. Deze mogelijkheid is er ok voor AIOS uit andere instellingen. Dit kan onderzoek zijn binnen het onderzoek dat al loopt op de afdeling maar ook onderzoek met een begeleider van buiten de afdeling.

Tijdens de onderzoeksstage is er de mogelijkheid om onderzoek specifieke cursussen te volgen. Op het gebied van onderzoek zijn er veel verschillende, wisselende mogelijkheden.


Voor informatie kan contact opgenomen worden met de opleider Sieds Dieleman, s.dieleman@erasmusmc.nl en voor algemene informatie kan ook contact op worden genomen met opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

   Onderwijsstage

Onderwijs geven hoort bij ons vak. Een klinische les geven aan verpleegkundigen, spreken op een informatieavond voor familieleden van patiënten met schizofrenie of een presentatie houden tijdens een cursus voor huisartsen… het zijn allemaal voorbeelden van onderwijs.

Als arts geef je vaak meer onderwijs dan je denkt! Alle AIOS in het Erasmus MC zijn betrokken bij onderwijs: ze geven vaardigheidsonderwijs aan geneeskunde studenten en begeleiden coassistenten. AIOS die hun 'onderwijsblik' willen verruimen, kunnen een onderwijsstage volgen in het Erasmus MC. Tijdens deze stage geeft en ontwikkelt de AIOS onderwijs, leert de AIOS onderwijs te toetsen of te evalueren, en volgt de AIOS verschillende workshops op onderwijsgebied. Er is veel vrijheid in de invulling van de stage.

Afhankelijk van de wens van de AIOS en de duur van de stage kan er ook een Basis Kwalificatie Onderwijs worden gehaald.


De stagebegeleider is psychiater Esther Pluijms, e.pluijms@erasmusmc.nl, voor algemene informatie kan ook contact op worden genomen met opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

Klinische keuzestages
   Psychotherapie

Verder bieden we een psychotherapie stage aan via SPAR (Samenwerkingsverband Psychotherapie-opleiding AIOS Rotterdam), dat bestaat uit 4 psychiaters die samenwerken vanuit hun zelfstandige psychiatrische praktijk. Tijdens de stage (verplichte duur 1 jaar) verricht de AIOS zelfstandig psychotherapie onder uitgebreide supervisie. De doelgroep bestaat m.n. uit patiënten met persoonlijkheidsproblematiek, depressieve stoornissen, angststoornissen en trauma gerelateerde problematiek.

In de zelfstandige psychiatrische praktijk is er veel aandacht voor psychotherapeutisch maatwerk en al of niet verborgen persoonlijkheidsdynamiek en hechtingsproblematiek die verweven is met angst, trauma en stemmingsklachten. Er wordt overwegend gewerkt met therapievormen vanuit het psychodynamisch kader. Daarnaast is er in de opleidingsgroep ook expertise in schematherapie, systeemtherapie en EMDR. Voorafgaand aan de stage volgt de AIOS een cursus DIT of MBT.

De AIOS wordt ondergebracht in een eigen werk/spreekkamer op een mooie locatie waar 3 van de 4 zelfstandige psychiaters uit de opleidingsgroep samen hun praktijk hebben en onderling nauw contact onderhouden. Binnen het grotere netwerk van de groep psychiaters kan de AIOS deelnemen aan o.a. indicatieoverleg en refereeravonden.

Alle psychiaters hebben ruime psychotherapeutische expertise en ervaring en combineren psychiatrische diagnostiek en kennis met een brede kijk op de psychodynamiek van de patiënt en diens context. Farmacotherapie (indien geïndiceerd) en psychotherapie worden in de behandeling bij voorkeur geïntegreerd en door dezelfde behandelaar uitgevoerd, tenzij er een specifieke indicatie is om farmacotherapie en psychotherapie te splitsen.

AIOS in de tweede helft van hun opleiding die affiniteit hebben met psychotherapie en zich daar verder in willen bekwamen worden uitgenodigd om te solliciteren.


De stage opleider is Marlies van der Valk-Metz, te bereiken voor nadere informatie via vd.valkpraktijk@gmail.com De locatie van de stage is: Oostzeedijk 90, 3063 BG Rotterdam

   Bipolaire stoornissen ambulant/ziekenhuispsychiatrie

De stage bipolaire stoornissen wordt aangeboden in het Amphia ziekenhuis in Breda voor het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie. Het betreft een keuzestage van minimaal 6 maanden tot 1 jaar die wordt aangeboden vanaf het derde jaar van de opleiding tot psychiater. Een stage met vooral poliklinische contacten met patiënten met een bipolaire stoornis maar er zijn ook klinische en consultatieve contacten mogelijk.

De populatie in deze stage bestaat uit patiënten met een bipolaire stoornis. De leeftijden lopen uiteen vanaf jongvolwassen tot ouderen met al langdurig een bipolaire stoornis. Een groot deel van de populatie is stabiel en gebruikt al langdurig medicatie maar ook komen er nieuwe patiënten bij die ingesteld moeten worden en zijn er patiënten bij wie (vanwege bijvoorbeeld een verminderde nierfunctie) de medicatie omgezet moet worden.

Het behandelteam bestaat uit ziekenhuispsychiaters (7 stuks), waarvan een vaste supervisor/opleider, collega AIOS, HAIOS, coassistenten, verpleegkundig specialisten, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, en (GZ)psychologen.


De contactpersonen voor deze stage zijn psychiaters Karin Burgerhout KBurgerhout@amphia.nl en Martijn Bevers MBevers@amphia.nl Vooralgemene informatie kan ook contact op worden genomen met opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

   Forensische psychiatrie ambulant

De Waag is een ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg instelling. De Waag - Rijnmond biedt gespecialiseerde ambulante behandelingen voor zowel volwassenen, als jeugdige cliënten (leeftijd van 12 tot en met 23 jaar) met grensoverschrijdend en/of strafbaar gedrag en daarnaast een psychische stoornis.

Behandelingen worden vanuit een vrijwillig of een strafrechtelijk kader aangeboden en zijn onderverdeeld in vier zorglijnen, namelijk huiselijk geweld, agressie en vermogen, seksueel grensoverschrijdend gedrag en jeugdige cliënten (leeftijd van 12 tot en met 23 jaar). De Waag - Rijnmond richt zich in de eerste plaats op het gedrag van de dader, het vergroten van de veiligheid en het voorkomen van nieuwe strafbare feiten. Evenzeer is er aandacht voor slachtoffers waarbij alle behandelingen van de Waag zich tevens richten op het vergroten van de maatschappelijke veiligheid en het voorkomen van nieuwe slachtoffers.

De Waag - Rijnmond werkt over het algemeen systeemgericht, wat betekent dat het systeem – partner, familieleden of andere relaties – door de behandelaar bij de behandeling betrokken kunnen worden Daarnaast heeft de Waag diverse nauwe samenwerkingspartners, onder andere (huis)artsen, justitie, politie, justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s), penitentiaire inrichtingen, de reclassering, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Verder werkt de Waag ook nauw samen met gemeenten (jeugdzorg), andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, onderwijsinstellingen en beschermde woonvormen.


Keuzestage

Stagebeschrijving

De Waag Rijnmond biedt een keuzestage in de ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg aan een derde- of vierdejaars arts in opleiding tot psychiater. Afhankelijk van de gewenste stagedoelen zal de arts in opleiding tot psychiater, in overleg met de stageopleider van de Waag, gekoppeld worden aan een of twee van de behandelteams. Dit is in overleg flexibel in te vullen. Van de arts in opleiding tot psychiater wordt niet verwacht diensten te draaien. Er kan gekozen worden voor een keuzestage van 6 of 12 maanden. Indien er gekozen wordt voor een (deel) psychotherapie keuzestage wordt een minimale duur van 12 maanden vereist.

Tijdens de keuzestage zal de arts in opleiding tot psychiater volwassenen en soms ook jeugdigen behandelen (vanuit een vrijwillig of strafrechtelijk kader) met grensoverschrijdend en/of strafbaar gedrag en daarnaast een psychische stoornis.

Bij volwassen cliënten zullen de volgende ziektebeelden voornamelijk aan bod komen: ADHD, persoonlijkheidsstoornissen (o.a. antisociaal en borderline), PTSS, stemmingsstoornissen, angststoornissen, periodiek explosieve stoornis. Bij kinderen en jeugdige cliënten zullen de volgende ziektebeelden voornamelijk aan bod komen: normoverschrijdend-gedragsstoornis, ADHD, oppositionele-opstandige stoornis, PTSS, stemmingsstoornissen, angststoornissen, ASS, persoonlijkheidsstoornissen (o.a. antisociaal en borderline). Ook zal aan bod komen: systeemproblematiek, hechtingsstoornissen, licht verstandelijke beperking en leefstijl (o.a. slaapmodule). Bij de Waag worden in principe geen verslavingsstoornissen, psychotische stoornissen of bipolaire stoornissen behandeld, tenzij vanuit een duaal traject. Wel is er te allen tijde aandacht voor problematisch middelengebruik en wordt hier indien nodig (medicamenteuze) ondersteuning voor geboden.


De vestiging van de Waag Rijnmond is gevestigd op Marconistraat 2 te Rotterdam. Contactpersoon voor deze stage is psychiater Monique Vulink, MVulink@dewaagnederland.nl Voor algemene informatie kan ook contact op worden genomen met opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

Seminar

Seminars

Monday, June 17th, 2024
at 12 h

Title

Human adherent cortical organoids in a multiwell formatPresenter

Mark van der Kroeg