ESPRi
FAQ's
  • Regionale samenwerking
  • Outcome monitoring
  • Psychiatrisch casusregister
Wat is er in de ESPRi-samenwerkingsovereenkomst vastgelegd?
Hoe is het ESPRi-samenwerkingsverband georganiseerd?
Is er een verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van ESPRi?

Verslag van de Bestuurdersvergadering ESPRi, 28 maart 2013


ESPRi Aanwezig: W. Hoogendijk (voorzitter), M. van Duijn (Bavo-Europoort), W. Teer (Antes: Delta/Bouman), G. Palm (Riagg Rijnmond), O. de Zwart (GGD Rotterdam-Rijnmond), J. Breuseker (Lucertis), A. van Gool (Yulius), A. van Reekum (GGz Breburg), S.I. Bandhoe (Delfland), N. Mulder (programmaleider EPA), S. Roza (programmaleider V & I/the iBerry Study), A. Wierdsma (verslag)

Welkom en voorstelronde

Na de voorstelronde zijn geen wijzigingen in de agenda voorgesteld – de vaststelling wordt een vast onderdeel van de agenda.

Verslag bijeenkomst 29 augustus 2012

Bijgevoegd was het verslag van de startbijeenkomst van ESPRi. De tekst is zonder wijzigingen vastgesteld.

Dagelijks Bestuur

ESPRi Het DB is tweemaal bijeen gekomen en heeft naast de onderwerpen op de agenda voorstellen besproken voor de samenstelling van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de opzet voor een symposium in het najaar. De inzet van het symposium is om elkaars onderzoekswerk te leren kennen. De onderzoekscoördinatoren zullen binnenkort worden benaderd voor een verdere invulling van het programma. Een haalbare datum lijkt donderdag 3 oktober. Afgesproken wordt dat de leden van het algemeen bestuur van ESPRi ook het verslag van de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur ontvangen. Ook de eerdere DB-verslagen zullen worden rond gemaild.

Communicatie ESPRi

Het ESPRi-logo wordt algemeen positief beoordeeld. Ten aanzien van de tekst bij het logo wordt afgesproken om alleen de Engelse naam te hanteren om de mengelmoes van Engels ('Research') en Nederlands ('instituut') te voorkomen – dan wordt het 'Epidemiological & Social Psychiatric Research institute'. Ingestemd wordt met de opzet van een beperkte opzet van ESPRi-webpagina’s onder www.psych.nl en jaarlijks of bij bijzondere gelegenheden een nieuwsbrief rond te mailen. Voor de nieuwsbrief kunnen vanuit de participerende instellingen naamlijsten worden aangegeven. Ook wordt aangeraden om gebruik te maken van bestaande adressenlijsten zoals van CEPHIR. Een eerste nieuwsbrief zou kunnen worden ingezet om het najaar symposium onder de aandacht te brengen. Ook kan worden gedacht aan aankondigingen in vakbladen (PSY, De Psychiater, MGv) en algemenere ingangen zoals City Port Roterdam of de zogenoemde lokale suffertjes.

Financiële begroting

ESPRi 2013 Naar aanleiding van het financiële overzicht voor ESPRi over 2012-2013 wordt opgemerkt dat voor 2012 de kosten iets hoger liggen dan de baten. In de bedragen is de waterscheiding 2 verrekend van de overgang van het oude naar het nieuwe samenwerkingsverband en het tekort wordt opgevuld vanuit de reserves van de Stichting PCR (in liquidatie). Vanaf 2013 is de begroting dekkend. Dat de bedragen voor 2013 iets hoger uitkomen dan voor 2012 was in de startbijeenkomst aan de orde. De rekeningen zullen binnenkort worden verzonden. Naar aanleiding van het overzicht van de bijdragen en kosten van the iBerry Study studie wordt opgemerkt dat de bijdrage vanuit het Erasmus MC is opgehoogd om uitdrukking te geven aan de uitbreiding van het aantal uren dat voor de onderzoek coördinatie is vrijgemaakt. Een belangrijk deel van de kosten betreft de verwerking van lichaamsmateriaal. De benodigde bepalingen zijn kostbaar maar vormen wel een onderdeel van de baseline-metingen. In sommige gevallen worden kosten bij specifieke deelprojecten ondergebracht. Uit het overzicht blijkt dat een enkele instelling die in het samenwerkingsverband ESPRi participeren nog niet aan het iBerry-project bijdraagt, omdat er binnen deze instelling een bestuurswissel plaatsvindt of (nog) geen onderzoeker voorhanden is. Verder wordt opgemerkt dat er in de begroting tweemaal 100.000 euro vanuit GGz Breburg is opgevoerd, maar de afspraak was dat 100.000 zou worden ingebracht in 2012, waarbij de eventuele tweede 100.000 was gekoppeld aan een eventuele gemeenschappelijke promovendus. Een en ander zal in de begroting worden aangepast. Naar aanleiding van het overzicht van de lopende EPA-projecten wordt gediscussieerd over de mogelijkheden om de ROM-data in te zetten voor onderzoek. Het afnemen van de ROM-lijsten en de integratie met de bestaand informatiesystemen blijkt in de praktijk tal van moeilijkheden op te leveren. Onderkend wordt dat afstemming van ROM-data binnen de regio mogelijk van belang is voor onderzoek, verbetering van de zorg, en voor de relatie met de software leveranciers. Er is regionaal een ROM-werkgroep actief maar een werkelijke integratie, zoals in Noord-Nederland, lijkt vooralsnog geen haalbare kaart. Afgesproken wordt om eerst eens te inventariseren welke systemen worden gebruikt, wat de afloopdata en kosten van de software contracten zijn. Dit overzicht zal voor de komende bestuurdersvergadering worden geagendeerd.

W.v.t.t.k.

Hiervan wordt verder geen gebruik gemaakt.

Na een korte pauze volgden twee presentaties van de stand van zaken van de ESPRi- onderzoekslijnen. Ditmaal werd wat uitgebreider ingegaan op de achtergronden en opzet van the iBerry Study. Een kopie van de powerpoint-presentatie is separaat rondgemaild.

Wat is of zijn de Health of the Nation Outcome Scales?
De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) is ontwikkeld in opdracht van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid, met het doel om op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig in kaart te brengen. Ook diende het instrument gevoelig te zijn voor veranderingen. De HoNOS is vrij beschikbaar en de meest gebruikte uitkomstmaat in Engeland en Australië. In Engeland behoort dit instrument inmiddels tot de 'Minimum Dataset' van de GGz.

De HoNOS is, met toestemming van de Engelse uitgever, vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands en weer terugvertaald door een officiële vertaler. De terugvertaalde versie is door een panel van beoordelaars vergeleken met de oorspronkelijke Engelse versie en discrepanties zijn besproken. Vervolgens is de Nederlandse vertaling daar waar nodig aangepast. Voor diverse sectoren zijn toegespitste item-lijsten ontwikkeld.

HoNOS volwassenen

picture_as_pdf Download de invulinstructies


picture_as_pdf Download het scoreformulier


picture_as_pdf Download de handleiding


HoNOS jeugd

picture_as_pdf Download de invulinstructies - jeugd


HoNOS 65+

picture_as_pdf Download de invulinstructies - ouderen


HoNOS NAH

picture_as_pdf Download de invulinstructies - Niet-aangeboren hersenletsel


HoNOS Forensich

picture_as_pdf Download - forensich deelIs er een HoNOS training?
HoNOS De Nederlandse HoNOS e-learning is door BavoEuropoort en Zorg Leren ontwikkeld. Zorg Leren is het e-learning netwerk van samenwerkende Nederlandse zorginstellingen ter bevordering van e-learning in de gehele Nederlandse zorgsector. Zorg Leren ontwikkelt en distribueert e-learning trainingen voor medewerkers binnen verschillende zorgsectoren, zoals ziekenhuizen, GGZ- en VVT-instellingen. De uitvoerende organisatie van het Zorg Leren Netwerk ligt bij The Competence Group, onderwijskundig bureau te IJsselstein. TCG verzorgt onder andere de administratie, productieondersteuning en distributie van de e-learning trainingen.

Info Zorgleren (Website)Waar kan ik de HoNOS e-learning vinden?
Health of the Nation Outcome Scales De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) is ontwikkeld in opdracht van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid, met het doel om op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig in kaart te brengen.

In samenwerking met BavoEuropoort heeft Zorg Leren de e-learning training HoNOS ontwikkeld voor behandelaren en iedereen die de theorie rond de HoNOS wil leren. In de training HoNOS krijg je uitgebreide kennis over de HoNOS aangeboden. Deze kennis kun je toetsen via gerelateerd oefenmateriaal in de vorm van casussen. Ook diende het instrument gevoelig te zijn voor veranderingen. De HoNOS is vrij beschikbaar en de meest gebruikte uitkomstmaat in Engeland en Australië.

Login O3 tcg-academy (Website)Wat is een psychiatrisch casusregister?
Registratie is het op systematische wijze vastleggen van gegevens over de patiënt en de zorgverlening. Dit gebeurt in vrijwel elke instelling. De inhoud van de registratie en de wijze waarop men registreert verschilt echter van instelling tot instelling. De gegevens van diverse instellingen worden niet per patiënt gekoppeld. In landelijke registraties, zoals het Diagnose Behandel Combinatie - Informatie Systeem, worden gegevens per patiënt gekoppeld, maar deze omvatten niet alles zorgsoorten (bijvoorbeeld alleen 'cure' zonder 'care') of niet alle voorzieningen (bijvoorbeeld exclusief verslavingszorg).

Een casusregister is een instrument voor epidemiologisch- en zorgonderzoek waarin gegevens worden vastgelegd over:

- alle contacten met alle voorzieningen op een bepaald

- zorgterrein van inwoners uit een geografisch omschreven gebied

- op een centraal punt

- per patiënt worden verzameld en gekoppeld.


Een 'casus' (geval) omvat het geheel van hulpverleningscontacten rond een bepaalde zorgvraag van de patiënt. Per patiënt worden sociaal-demografische gegevens verzameld (onder andere leeftijd, geslacht, geboorteland) en het zorggebruik (aantal en aard van de contacten). In een casusregister worden de, overigens geanonimiseerde gegevens, wél gekoppeld. Afspraken tussen de instellingen over de vastlegging en aanlevering van deze gegevens zijn hiervoor noodzakelijk.

Waar worden de registergegevens voor gebruikt?
Het onderzoek met registergegevens kan in enkele clusters van vraagstellingen worden onderscheiden:

- onderzoek naar de incidentie en prevalentie van de psychiatrische problematiek in zorg;

- onderzoek naar de zorgepisodes of het beloop van de behandeling;

- klinisch of epidemiologisch onderzoek onder patiëntgroepen die geselecteerd zijn op basis van registergegevens;

- onderzoek naar de risicofactoren en de uitkomstvariabelen, veelal gaat het om onderzoek waarbij door waarschijnlijkheidskoppeling registergegevens met andere bronnen worden gecombineerd. En

- tot slot, zijn er bijdragen die vooral gericht zijn op de opzet van de databestanden en methodologische aspecten van registeronderzoek.


Een inventarisatie van casusregisteronderzoek in Europa is te vinden in André I Wierdsma, Sjoerd Sytema, Jim J van Os, Cornelis L Mulder. Case registers in psychiatry: do they still have a role for research and service monitoring? Current opinion in psychiatry 07/2008; 21(4):379-84.

Door het Platform Psychiatrische Casusregisters in Nederland is een overzicht samengesteld van de publicaties tussen januari 2004 en de zomer van 2012.

picture_as_pdf Lees het overzichtSeminar
Seminars

'Screening for psychosis in adolescence.'


Wetenschapslunch Psychiatry on Monday December 9th at 12 h in CQ1, Dp-Building

Presenter: Yvonne de Jong (ESPRi)

Casusregister
Psychiatrische Casus Registers (PCR's) registreren het psychiatrische zorggebruik van alle patiënten van alle instellingen in een bepaalde regio. Nederland heeft vier van deze PCR's: Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe), Midden-Nederland (provincie Utrecht), Rijnmond en Zuid-Limburg.

Gedwongen opname
Nog nooit zijn in Nederland zoveel psychiatrisch patiënten gedwongen opgenomen als in 2006. Zowel over de oorzaken als over de effectiviteit van deze 'epidemie van dwangopnamen' is nog te weinig bekend.