U bent hier: Home psych.nl  >  ESPRi  >  FAQ′s: Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Wat is er in de ESPRi-samenwerkingsovereenkomst vastgelegd?

    Antwoord ...(PDF-document)

Hoe is het ESPRi-samenwerkingsverband georganiseerd?

    Antwoord ...(PDF-document)

Is er een verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van ESPRi?

   Antwoord ...

Verslag van de Bestuurdersvergadering ESPRi, gehouden op donderdag 28 maart 2013


Aanwezig: W. Hoogendijk (voorzitter), M. van Duijn (Bavo-Europoort), W. Teer (Antes: Delta/Bouman), G. Palm (Riagg Rijnmond), O. de Zwart (GGD Rotterdam-Rijnmond), J. Breuseker (Lucertis), A. van Gool (Yulius), A. van Reekum (GGz Breburg), S.I. Bandhoe (Delfland), N. Mulder (programmaleider EPA), S. Roza (programmaleider V&I/iBerry), A. Wierdsma (verslag)1. Welkom en voorstelronde

Na de voorstelronde zijn geen wijzigingen in de agenda voorgesteld – de vaststelling wordt een vast onderdeel van de agenda.


2. Verslag bijeenkomst 29 augustus 2012

Bijgevoegd was het verslag van de startbijeenkomst van ESPRi. De tekst is zonder wijzigingen vastgesteld.


3. Dagelijks Bestuur

ESPRi Het DB is tweemaal bijeen gekomen en heeft naast de onderwerpen op de agenda voorstellen besproken voor de samenstelling van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de opzet voor een symposium in het najaar. De inzet van het symposium is om elkaars onderzoekswerk te leren kennen. De onderzoekscoördinatoren zullen binnenkort worden benaderd voor een verdere invulling van het programma. Een haalbare datum lijkt donderdag 3 oktober. Afgesproken wordt dat de leden van het algemeen bestuur van ESPRi ook het verslag van de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur ontvangen. Ook de eerdere DB-verslagen zullen worden rond gemaild.


4. Communicatie ESPRi

Het ESPRi-logo wordt algemeen positief beoordeeld. Ten aanzien van de tekst bij het logo wordt afgesproken om alleen de Engelse naam te hanteren om de mengelmoes van Engels (“Research”) en Nederlands (“instituut”) te voorkomen – dan wordt het “Epidemiological & Social Psychiatric Research institute”. Ingestemd wordt met de opzet van een beperkte opzet van ESPRi-webpagina’s onder www.psych.nl en jaarlijks of bij bijzondere gelegenheden een nieuwsbrief rond te mailen. Voor de nieuwsbrief kunnen vanuit de participerende instellingen naamlijsten worden aangegeven. Ook wordt aangeraden om gebruik te maken van bestaande adressenlijsten zoals van CEPHIR. Een eerste nieuwsbrief zou kunnen worden ingezet om het najaar symposium onder de aandacht te brengen. Ook kan worden gedacht aan aankondigingen in vakbladen (PSY, De Psychiater, MGv) en algemenere ingangen zoals City Port Roterdam of de zogenoemde lokale suffertjes.


 5. Financiële begroting

ESPRi 2013 Naar aanleiding van het financiële overzicht voor ESPRi over 2012-2013 wordt opgemerkt dat voor 2012 de kosten iets hoger liggen dan de baten. In de bedragen is de waterscheiding 2 verrekend van de overgang van het oude naar het nieuwe samenwerkingsverband en het tekort wordt opgevuld vanuit de reserves van de Stichting PCR (in liquidatie). Vanaf 2013 is de begroting dekkend. Dat de bedragen voor 2013 iets hoger uitkomen dan voor 2012 was in de startbijeenkomst aan de orde. De rekeningen zullen binnenkort worden verzonden. Naar aanleiding van het overzicht van de bijdragen en kosten van de iBerry studie wordt opgemerkt dat de bijdrage vanuit het Erasmus MC is opgehoogd om uitdrukking te geven aan de uitbreiding van het aantal uren dat voor de onderzoek coördinatie is vrijgemaakt. Een belangrijk deel van de kosten betreft de verwerking van lichaamsmateriaal. De benodigde bepalingen zijn kostbaar maar vormen wel een onderdeel van de baseline-metingen. In sommige gevallen worden kosten bij specifieke deelprojecten ondergebracht. Uit het overzicht blijkt dat een enkele instelling die in het samenwerkingsverband ESPRi participeren nog niet aan het iBerry-project bijdraagt, omdat er binnen deze instelling een bestuurswissel plaatsvindt of (nog) geen onderzoeker voorhanden is. Verder wordt opgemerkt dat er in de begroting tweemaal 100.000 euro vanuit GGz Breburg is opgevoerd, maar de afspraak was dat 100.000 zou worden ingebracht in 2012, waarbij de eventuele tweede 100.000 was gekoppeld aan een eventuele gemeenschappelijke promovendus. Een en ander zal in de begroting worden aangepast. Naar aanleiding van het overzicht van de lopende EPA-projecten wordt gediscussieerd over de mogelijkheden om de ROM-data in te zetten voor onderzoek. Het afnemen van de ROM-lijsten en de integratie met de bestaand informatiesystemen blijkt in de praktijk tal van moeilijkheden op te leveren. Onderkend wordt dat afstemming van ROM-data binnen de regio mogelijk van belang is voor onderzoek, verbetering van de zorg, en voor de relatie met de software leveranciers. Er is regionaal een ROM-werkgroep actief maar een werkelijke integratie, zoals in Noord-Nederland, lijkt vooralsnog geen haalbare kaart. Afgesproken wordt om eerst eens te inventariseren welke systemen worden gebruikt, wat de afloopdata en kosten van de software contracten zijn. Dit overzicht zal voor de komende bestuurdersvergadering worden geagendeerd.


6. W.v.t.t.k.

Hiervan wordt verder geen gebruik gemaakt.

 

Na een korte pauze volgden twee presentaties van de stand van zaken van de ESPRi- onderzoekslijnen. Ditmaal werd wat uitgebreider ingegaan op de achtergronden en opzet van de iBerry-studie. Een kopie van de powerpoint-presentatie is separaat rondgemaild.