'If you can't explain it sympli, you don't uderstand it well enough.'
-Albert Einstein
'I believe in an open mind, but not so open that your brains fall out.'
-Arthur Hays Sulzberger
'The difference between stupidity and genius is that genius has its limits'
-Albert Einstein
Het Consortium

Het Epidemiologisch Sociaal-Psychiatrisch Research instituut (ESPRi) is een samenwerkingsverband in de regio Zuid-West Nederland van de GGz-instellingen, de GGD Rotterdam-Rijnmond, en het Erasmus MC. De samenwerking betreft het onderzoek op het brede terrein van de psychiatrie en de openbare geestelijke gezondheidszorg. Dit omvat zowel het bevorderen van de geestelijke (volks)gezondheid van de algemene bevolking, de ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving of binnen instituties, als (onderzoek naar) de interactie tussen personen, de omgeving en (het ontwikkelen) van psychiatrische aandoeningen.
In ESPRi geven de deelnemende partijen gezamenlijk richting en uitvoering aan projecten. Daarbij worden twee hoofdthema′s onderscheiden:

- epidemiologisch onderzoek naar determinanten en beloop van psychiatrische stoornissen;

- evaluatie onderzoek van geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen en specifieke interventies.


Basisvragen binnen de hoofdthema′s zijn:

- omvang en aard van de problematiek;

- variaties naar tijd en plaats;

- risicofactoren;

- zorgbehoefte.


Naast beschrijvend en etiologisch onderzoek gaat het om onderzoek gericht op de ontwikkeling en evaluatie van preventie-projecten en zorgvernieuwing. In de regio is de aandacht vooral gericht op patiënten met ernstige psychische stoornissen (onder andere psychotische stoornissen) en op secundaire en tertiaire preventie-mogelijkheden. Aansluitend bij de doelstellingen van samenwerkingspartners en kansen op vernieuwing is de focus voor de komende jaren:

- vroegdetectie en interventie van psychische stoornissen (iBerry);

- epidemiologisch en interventie onderzoek, ook in de acute psychiatrie, bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).
Deelnemende partijen
Erasmus MC
GGZ Delfland
BAVO Europoort
Antes- Delta psychiatrisch centrum
Bouman
GGD Rotterdam Rijnmond
Pameijer stichting
Yulius
GGZ WNB
Emergis
Fivoor
GGz BreburgNews

ESPRi Symposium
Dinsdag 19 maart 2019

Posted by Admin on January 2019
ESPRi symposium

Preventie van Ernstige Psychische Aandoeningen: hoe gaan we dat doen?


Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) ontstaan in de adolescentie en hebben vaak een langdurig karakter. Dat willen we voorkomen. We gaan werken aan preventie van EPA in de jeugd en proberen herstel van EPA te bevorderen. Maar hoe kunnen we dit doen en wat werkt?

Het belooft een interessant en levendig symposium te worden met presentaties van nieuw onderzoek en idee├źn. Aansluitend aan de presentaties vindt er een preventie-debat plaats, waarbij de vraag 'wat kunnen we doen om de transitie naar EPA te voorkomen?' centraal staat.

Noteert u alvast de datum. Het programma voor de middag vindt u in de flyer. De toegang is gratis.


Accreditatie wordt aangevraagd voor Psychiaters, Psychologen en Verpleegkundig Specialisten.
U bent van harte welkom.

ESPRi logo Dr. N. Grootendorst- v. Mil
Prof.dr. C.L. Mulder
Prof.dr. W. Hoogendijk

Wanneer: dinsdag 19 maart 2019, van 12:30 tot 17:00 uur
Waar: Collegezaal 1 / Foyer C1, Onderwijscentrum, Erasmus MC

U kunt u per e-mail aanmelden bij MariAnne Overdijk via secretaresse.hoogendijk@erasmusmc.nl


Vermeld u alstublieft:
Naam:
Functie:
Organisatie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
BIG-nummer (indien van toepassing):

Tevens verzoeken wij u deze uitnodiging binnen uw organisatie onder de aandacht te brengen. Hiervoor kunt u de flyer in de bijlage gebruiken. Bij voorbaat onze dank hiervoor !


Start iBerry-study

iBerry Study

Psychiatrische stoornissen geven een grote ziektelast, voor de betreffende patiënt maar ook voor de maatschappij als geheel. Dit komt doordat deze stoornissen veel voorkomen, vaak een chronisch beloop hebben en veelal starten op jonge leeftijd. Psychiatrische stoornissen resulteren in een ongunstige startpositie voor de adolescent doordat deze interfereren met opleiding, sociale relaties, transitie naar werk en het vermijden van criminele activiteiten.

Vanuit het Epidemiologisch Sociaal-Psychiatrisch Research instituut (ESPRi), een samenwerkingsverband in de regio Zuid-West Nederland van de GGz-instellingen, de GGD Rotterdam-Rijnmond, en het Erasmus MC, is de iBerry Study gestart om de psychiatrische gezondheid van jongeren te onderzoeken. iBerry staat voor 'Interventions for Behavioral and Emotional Risk Reduction in Youth'.

Met de iBerry Study willen we o.a. de volgende vragen beantwoorden:

- Wat zorgt ervoor dat jongeren opgroeien tot gezonde jong volwassenen?

- Wat zijn de gevolgen van psychiatrische problemen in de adolescentie?

- Hoe kunnen we jongeren en ouders helpen wanneer de ontwikkeling niet optimaal verloopt?


De iBerry Study zal de komende jaren de ontwikkeling volgen van 1000 jongeren en hun ouders. Het onderzoek begint als de jongere 12-15 jaar oud is en loopt tot in de jong volwassenheid.

Fase 1

, de screeningsfase, van de iBerry Study is afgerond in 2016. Fase 1 vindt plaats in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. CJG Rijnmond gebruikt de Strengths and Difficulties Questionnaire Youth (SDQ-Y) als screeningsvragenlijst ter vaststelling van gedrags- en emotionele problemen bij jongeren in de eerste klas van het middelbaar onderwijs. Aan de hand van de score op de SDQ-Y worden jongeren en hun ouders uitgenodigd voor deelname aan de iBerry Study (fase 2).

Fase 2

van de iBerry Study vindt momenteel plaats op het iBerry onderzoekscentrum in het Erasmus MC. In deze fase worden sociale, psychologische en biologische markers van de jongeren en hun ouders zorgvuldig in kaart gebracht. Hierna zullen de jongeren en hun ouders om de twee jaar uitgenodigd worden op het onderzoekscentrum voor vervolgonderzoek. De eerste follow-up zal aanvangen in het najaar van 2018. Psychiatrische stoornissen hebben de beste prognose wanneer behandeling zo vroeg mogelijk in het beloop wordt gestart. Helaas zoekt vier op de vijf adolescenten met psychische problemen geen hulp. Binnen de iBerry Study zal ook onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van een interventie door middel van actieve zorgtoeleiding naar de specialistische GGz. Dit zal plaatsvinden in

Fase 3

van de iBerry Study.

Hoofdonderzoeker/Projectcoördinator: Mw. dr. N.H. Grootendorst- van Mil

Projectgroep:


- Dr. N.H. Grootendorst-van Mil

- Prof.dr. W.J.G. Hoogendijk

- Dr. S.J. Roza

- Prof.dr. C.L. Mulder


Website: The iBerry Study


Gelieerde partijen


GGZ Delfland
BAVO Europoort
Antes- Delta psychiatrisch centrum
Yulius
GGZ WNB
GGz Breburg


Seminar
Seminars

July and August
No meetings


Wetenschapslunch Psychiatry

The first meeting after summer is scheduled for Monday September 2nd at 12 h in CQ1, Dp-Building

Starting your PhD
As a new PhD candidate you will be faced with a range of challenges, and above all, new opportunities! This brochure is an information guide, to pave the way for a successful PhD period.

Erasmus University EUR
With a population of over 600,000, Rotterdam is the second largest city in the Netherlands and the centre of the Rotterdam-The Hague metropolis. It's famous for its port, one of the biggest in Europe. The River Maas runs through our 'skyscraper city' with its innovative architecture. Behind the modern skyline, you'll find a nice, even 'cosy' historic city centre.