You are here:   Home  >  Education  >  Elective courses for students  >  2nd year

Four - week elective course of Psychiatry for 2nd year Dutch medical students

Programme: December, 2013 – January, 2014

 

Thema 8: Ontwikkeling van psychiatrische ziektebeelden

Thema coördinatoren:
mw. dr. J.H.M. Tulen
Psychiatrie; kamer Dp1448
Phone   010-7035974
Email  j.h.m.tulen@erasmusmc.nl

Drs. B. Dierckx
Kinder- & Jeugdpsychiatrie/psychologie
Phone   010-7036660
Email  b.dierckx@erasmusmc.nl

Elective courses 2nd year

Algemene toelichting

In de psychiatrie voor kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen is het ontwikkelingsaspect van psychopathologie gedurende de levensloop een belangrijke factor.

Bij kinderen is een oordeel over de ernst en betekenis van symptomen uitsluitend mogelijk als het ontwikkelingsstadium van het kind daarbij wordt betrokken. De continuïteit, dan wel discontinuïteit, van deze psychopathologische symptomen gedurende de jeugd, volwassenheid en ouderdom brengt het natuurlijk beloop van deze symptomen in kaart, maar kan ook prognostisch van belang zijn. Daarnaast stelt het leven in haar verschillende fasen steeds andere eisen aan het individu en op grond daarvan kunnen in de loop der tijd andersoortige stoornissen ontstaan.

Mensen verschillen ook in de mate waarin een bepaalde ontwikkelingsfase (puberteit, menopauze) hen voor problemen stelt. De relatie tussen erfelijkheid en omgeving speelt daar ook een belangrijke rol bij. Er wordt verondersteld dat erfelijke eigenschappen (zoals ′temperament′) het meest prominent aanwezig zijn aan het begin van het leven en dat in de loop van het leven de bijdrage van omgevingsfactoren steeds groter wordt.

Inmiddels heeft genetisch onderzoek aangetoond dat de relatie tussen levensloop en erfelijkheid voor psychopathologie veel ingewikkelder is; erfelijke eigenschappen kunnen ook van belang zijn voor het ontstaan van psychiatrische ziektebeelden op latere leeftijd.

Binnen het programma worden inleidende colleges gegeven op het gebied van de klinische, sociale, neurobiologische, en forensische psychiatrie, en is er een kennismaking met de kliniek door middel van patiëntdemonstraties en het meelopen op de afdeling.
Daarnaast worden een aantal werkbezoeken naar instellingen in de regio georganiseerd, gericht op de maatschappelijke relevantie van het thema (forensische psychiatrie, chronische psychiatrie, verslavingszorg).

Wat betreft review onderwerpen komen in dit thema een aantal psychiatrische ziektebeelden aan bod die ontstaan in de jeugd (autisme), de adolescentie en jonge volwassenheid (schizofrenie), en de middelbare leeftijd (depressieve stoornis).
Daarnaast zijn er ook onderwerpen voor een review op het gebied van postpartum depressie, forensische psychiatrie, overdracht van psychopathologie (van ouder op kind), en kan bestudeerd worden hoe de klinische behandelingsuitkomst voorspeld zou kunnen worden.

De studenten zullen in groepjes van 2 worden toegewezen aan een docent die een onderwerp op een van deze terreinen met hen zal uitdiepen voor het schrijven van een review.